දේශපාලනයෙන් වැනසුණු රාජ්‍ය සේවය – රචනා

1931 දී ස්ථාපිත කළ ඩොනමෝර් ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද නව නීති පද්ධතිය යටතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, මූල්‍ය කටයුතු, අධිකරණ හා

Read more
Open

Close
Inline
Inline